Podkarpackie

O jednostce

 

 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  

zimowit3

Nazwa i adres szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju,
ul. Leśna 4,
38 - 481 Rymanów Zdrój

Telefony

13 43 57 493 administracja
13 43 57 137 dyrektor

13 43 57 493 fax.

e-mail

 


www

dyrektor
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

administracja
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kierownik wych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.zss-rymanow.pl

Informacje ogóle

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła sanatoryjna z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowana w obrębie uzdrowiska Rymanów w szpitalu uzdrowiskowym „Zimowit”. Zespół jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:

1.Szkoła podstawowa,

2.Gimnazjum (do wygaśnięcia)

3.Liceum  (powstało 1 lipca 2014)

4.Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych

Zespół zapewnia młodym kuracjuszom ciągłość nauki podczas leczenia w sanatorium i realizację obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i od roku szkolnego 2014/15 w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:

1.Kształcenie w  zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6 letnie)

2.Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - edukacja wczesnoszkolna, obejmujące oddziały I-III szkoły podstawowej,

3.Kształcenie na drugim etapie edukacyjny, obejmującym oddziały IV-VIII szkoły podstawowej,

4.Kształcenie na trzecim etapie edukacyjnym obejmującym oddziały gimnazjum,

5.Kształcenie w czwartym etapie edukacyjnym obejmującym oddziały liceum ogólnokształcącego.

Utworzenie z dniem 1 lipca 2014 roku Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenie go do struktury Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oznacza, że młodzież ponadgimnazjala może spełniać obowiązek szkolny przez cały rok.

W Zespole działa pozalekcyjny zespół zajęć wychowawczy, który organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie wolnym od nauki, również w soboty niedziele, święta i wakacje.

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania. Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen jakie dziecko uzyskało w szkole sanatoryjnej.

Baza

Szkoła posiada siedem przestronnych sal lekcyjnych (pow. ok.36 m2), pracownię internetową, salę przedszkolną (dla tzw. zerówki) oraz dwie świetlice i bibliotekę szkolną.

Ponadto mamy do dyspozycji  boiska sportowe i plac zabaw.

Szkoła posiada różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz dostęp do Internetu szerokopasmowego.   

Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje wykwalifikowana kadra, zatrudniona w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy to doświadczeni pedagodzy o długoletnim stażu pracy. 

Zajęcia dydaktyczne,

Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową szkół ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Dzieci w wieku 5 i 6 lat mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego w oddziale przedszkolnym, gdzie realizujemy podstawę programową w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

Dzieci i młodzież uczy się wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania, w tym j. angielskiego. Wymiar godzin nauczania języka angielskiego to w klasach 1-3 szkoły podstawowej - 2 godziny tygodniowo, w klasach 4-6 szkoły podstawowej - 3 godziny tygodniowo, w klasach 2-3 gimnazjum i liceum - 4 godziny tygodniowo (zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową).

Zajęcia szkolne są zaplanowane tak, że nie kolidują z zabiegami leczniczymi.       

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

1.Zajęcia muzyczne: Nasza szkoła posiada zestaw instrumentów muzycznych. Uczniowie szkół muzycznych i uczniowie grający na instrumentach  mają możliwość ćwiczeń oraz gry na szkolnym lub swoim instrumencie. Prywatne instrumenty muzyczne przechowujemy w bezpiecznym miejscu. Uczniowie przejawiający zainteresowania muzyczne mają możliwość występu na koncertach organizowanych co turnus dla dorosłych kuracjuszy. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością.

2.Zajęcia przedmiotowe: Wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie nauczania języka angielskiego, matematyki fizyki, chemii  informatyki oraz innych przedmiotów. Zajęcia tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem.

3.Wycieczki edukacyjne: W każdym turnusie organizujemy wycieczki edukacyjne do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

4.Zajęcia plastyczne: Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie maja możliwość doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych. W szkole działa Klub Origami.

Sprawdziany, egzaminy, konkursy przedmiotowe

1.Sprawdzian po klasie 6 i egzamin po gimnazjum: W naszej szkole organizujemy co roku, sprawdziany po szkole podstawowej i egzaminy po gimnazjum w standardach i terminach obowiązujących w całej Polsce. Materiały konieczne do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów otrzymujemy z OKE w Krakowie zgodnie z wypracowaną procedurą. Wypełnione testy egzaminacyjne dostarczamy do OKE w Krakowie również zgodnie z wypracowaną procedurą. Zaświadczenia o przebytym sprawdzianie i egzaminie OKE wysyła bezpośrednio do szkół macierzystych uczniów.

2.„Trzecioteściki”: W naszej szkole organizujemy również inne sprawdziany i testy w zależności od potrzeb uczniów, którzy przebywają na leczeniu (np. trzecioteścik). Każdorazowo szczegóły uzgadniamy ze szkołami macierzystymi.

3.Konkursy przedmiotowe: Umożliwiamy udział młodzieży w konkursach przedmiotowych organizowanych prze Kuratoria Oświaty. Wówczas wszystkie szczegóły omawiane są  bezpośrednio z zainteresowanym Kuratorium we współpracy i pod nadzorem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze realizowane w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze organizowane są w czasie wolnym od nauki szkolnej przez cały rok w wymiarze 35 godzin w tygodniu dla grupy wychowawczej. Wychowawcy prowadzą zajęcia w dni nauki szkolnej w godzinach 17.00 – 21.00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 13.00 -21.00. W okresie wakacji zwiększamy liczbę godzin zajęć wychowawczych z 35 do 49 godzin zajęć na grupę w tygodniu.

Na wychowawcach spoczywa obowiązek wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia oraz niwelowanie trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzeniami sprawności psychofizycznej i skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym. To zadanie realizowane jest poprzez stosowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wzmocnienie i pobudzenie aktywności organizmu. Zajęcia dostosowane są do potrzeb dziecka, jego wieku, rodzaju schorzenia a zarazem  poziomu  wydolności wysiłkowej. Wychowawca zajęć pozalekcyjnych to „zastępcza” mama lub tata każdego dziecka przyjeżdżającego do sanatorium. Bez wychowawcy pobyt dziecka w sanatorium byłby bezbarwny, smutny i mało twórczy.

Organizujemy całą gamę zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych, które wspomagają proces leczenia i powrotu do zdrowia małego kuracjusza.

Rodzaje zajęć:

1.Zajęcia adaptacyjno - integracyjne

2.Zajęcia rekreacyjne, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu

3.Małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze

4.Zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą

4.Gry, zabawy świetlicowe

5.Zajęcia artystyczne

6.Małe formy teatralne

7.Odrabianie lekcji

Cykliczne imprezy i uroczystości i akcje

Co roku organizujemy akcje szkolne:

„Profilaktyka a Ty” – ogólnopolska akcja przy współudziale Komendy Policji w Krośnie;

,,Stop - narkotykom w szkole!”- zapobieganie uzależnieniom w szkole, kształtowanie właściwych postaw i  zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach ryzykownych;

„Czerwone światło - stop dla agresji!”- zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w szkole;

Kampania społeczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ,, Mini olimpiada sportowa” -promowanie zdrowego stylu życia, zdrowa rywalizacja

Kampania społeczna ,,Szkoła bez przemocy”: - gra dydaktyczna ,,Szkoła bez przemocy” - budowanie społeczności sanatoryjnej bez przemocy i agresji

Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III - nauka prawidłowego oddechu, pomoc poszkodowanym, numery alarmowe

Na wakacjach organizujemy duże Koncerty plenerowe na terenie parku zdrojowego:

- Festiwal Piosenki Turystycznej

- Zakończenie Lata

Raz w turnusie przygotowujemy i organizujemy koncert promocyjny dla dorosłych kuracjuszy. Podczas koncertu kuracjusze nie tylko uczestniczą w programie artystycznym przygotowanym przez nasze dzieci pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, ale również zapoznają się z ofertą dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego. Należy podkreślić, że koncerty cieszą się ogromną popularnością.

Ponadto mamy bardzo bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

Więcej informacji na temat działalności szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju znajduje się na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl

Poprawiony (środa, 19 lutego 2020 12:50)

 
Powiaty