Podkarpackie Edukacja Edukacja Statut cd

Statut cd

 

 

§ 29

 

 1. Wychowawca specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych prowadzi specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o cele i zadania placówki określone w statucie oraz w programie pracy opiekuńczo - wychowawczym specjalnego zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, opracowywanym przez wychowawców.
 2. Wychowawca grupy odpowiada za:
  1. bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych w świetlicy, na placu zabaw, spacerach i wycieczkach,
  2. realizację planu pracy z grupą i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
 3. opracowanie miesięcznych planów z grupą,
 4. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć wychowawczych,
  1. zabezpieczenie właściwych warunków do nauki własnej dzieci i organizację pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. estetyczny wystrój świetlicy,
  3. stan techniczny sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  4. stały kontakt z personelem medycznym w celu poznania aktualnego stanu zdrowia i możliwości wysiłkowych dziecka.
 5. Zadania i cele specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy grup realizują poprzez:
  1. zajęcia adaptacyjno-integracyjne,
  2. zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  3. spacery i gry na świeżym powietrzu,
  4. małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze,
  5. zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą,
  6. gry i zabawy świetlicowe,
  7. zajęcia czytelnicze,
  8. zajęcia plastyczno-techniczne,
  9. zajęcia wokalno-muzyczne,
  10. małe formy teatralne,
  11. odrabianie lekcji,
  12. inne.

        4.Wychowawcy grup realizują  Program specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Program ten stanowi odrębny dokument

§ 30

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca klasy, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  1. otacza indywidualną opieką kazdego ucznia
  2. wspólnie z uczniami:
 3. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 4. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 5. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
  2. utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
  3. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych wobec ich dzieci,
  4. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
  5. współpracuje z personelem medycznym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 31

 1. Nauczyciele i wychowawcy powinni uczestniczyć w pracy zespołów nauczycielskich w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 2. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli tworzy się 4 zespoły nauczycielskie:
  1. zespół samokształceniowy pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
  2. zespół przedmiotów ogólnokształcących
  3. zespół artystyczno - rekreacyjny
  4. Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć inny zespół problemowo - zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.
  5. Każdy z zespołów nauczycielskich o którym mowa w ust. 2 wybiera spośród siebie przewodniczącego i opracowuje roczny plan pracy.
  6. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:
   1. zespół samokształceniowy pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
   2. zespół przedmiotów ogólnokształcących
   3. zespół artystyczno - rekreacyjny
   4. pomoc w realizacji zadań, których wykonanie jest warunkiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego,
   5. Przewodniczącego zespołu nauczycielskiego organizuje pracę zespołu i czuwa nad rzetelnością i jakością realizowanych zadań.
   6. Na koniec każdego roku szkolnego przewodniczący zespołu nauczycielskiego składa dyrektorowi roczne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, o którym mowa w ust.4.

    Rozdział 9

    BIBLIOTEKA SZKOLNA

    § 32

    1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy o regionie.
    2. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia z czytelnią.
    3. Z biblioteki mogą korzystać:
     1. uczniowie,
     2. nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,
     3. inne osoby-za zgodą Dyrektora Szkoły.
    4. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
    5. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
    6. Zbiory biblioteki obejmują:
     1. wydawnictwa informacyjne,
     2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
     3. podręczniki i programy szkolne,
     4. literaturę popularnonaukową,
     5. beletrystykę,
     6. czasopisma przedmiotowo-metodyczne,
     7. wydawnictwa multimedialne i audiowizualne,
     8. programy autorskie.
    7. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
     1. gromadzenie, opracowanie zbiorów, ich ewidencja i selekcja oraz udostępnianie,
     2. prowadzenie działalności informacyjnej,
     3. prowadzenie zgodnie z obowiązującym programem nauczania, różnorodnych form zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
     4. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów i kształtowanie ich kultury czytelniczej.
    8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
    9. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć.
    10. Szczegółowe zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich i zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione określa regulamin biblioteki.

    § 33

    Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

    Rozdział 10

     

    UCZNIOWIE

    § 34

    1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów według zasady powszechnej dostępności.
    2. Przy przyjmowaniu ucznia do szkoły nie jest wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    § 35

    1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
    1. szczególnie troskliwego, życzliwego i podmiotowego traktowania,
    2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
    3. rozwijania swoich zainteresowań,
    4. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
    5. znajomości Wewnątrz - Szkolnego Systemu Oceniania,
    6. zwrócenia się do nauczyciela( w czasie lub po zakończeniu zajęć) z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych,
    7. pomocy w nauce,
    8. swobody wyrażania myśli i przekonań (jeśli nie narusza tym dobra innych) oraz poszanowania własnej i cudzej godności,
    9. wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców,
    10. udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową,
    11. wypoczynku podczas przerw,
    12. opieki wychowawczej i własciwych arunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
    13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomieszczeń do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, terenów rekreacyjnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbiorów,
    14. uczestniczenia w życiu Zespołu poprzez działalność samorządową.

       2.Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów,
 2. podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
 3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i życiu szkoły. Nieobecność na zajęciach może wynikać jedynie:
 • z uczestnictwa w zabiegach leczniczych, w takim przypadku należy zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy, okazując jednocześnie kartę zabiegową. Wyjście na zabiegi jest możliwe na 5 minut przed ich rozpoczęciem);
 • z zaleceń lekarza (np. zwolnienie ze względu na chorobę wymagającą leżenia w łóżku)
 • być punktualnym,
 • być przygotowanym do zajęć lekcyjnych,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia
 • dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój,
 • dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
 • szanować symbole narodowe i szkolne,
 • szanować mienie,
 • dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły
 • przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym zjawiskom,
 • ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
 • szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
 • wywiązywać się z powierzonych zadań,
 • godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.

 

 

 

3.Uczniowi zabrania się w szczególności:

 1. używania telefonów komórkowych na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych ,
 2. samowolnego opuszczanie budynku sanatoryjnego,
 3. oddalania się od swojej klasy lub grupy podczas zorganizowanego spaceru lub wycieczki

4.Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania.

§ 36

 1. Ze względu na stan zdrowia i wydolności fizycznej uczniów w systemie motywacyjnym należy unikać nadmiernej rywalizacji.
 2. Ucznia można nagrodzić za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce,
  2. wzorowe zachowanie,
  3. szczególne osiągnięcia i pracę społeczną.
 3. Nagrodami są:
  1. pochwała przez nauczyciela, wobec klasy,
  2. pochwała przez dyrektora, wobec ogółu uczniów,
  3. list pochwalny do rodziców,
  4. nagroda rzeczowa,
  5. wyróżnienie dyplomem.
 4. Zespół informuje rodziców i odpowiedniego pracownika „Uzdrowiska Rymanów” - Spółka Akcyjna o przyznanej nagrodzie.

§ 37

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 35, uczeń może zostać ukarany:
  1. ustnym upomnieniem udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy;
  2. ustnym upomnieniem wobec klasy udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy;
  3. upomnieniem udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy; upomnieniem przez wychowawcę, z wpisem do dziennika klasowego i zeszytu uwag
  4. naganą Dyrektora,
  5. obniżenie oceny z zachowania
 1. O nieprzestrzeganiu obowiązków o których mowa w § 35 dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, wychowawcy grupy może:
  1. telefonicznie lub pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów;
  2. telefonicznie lub pisemnie powiadomić dyrekcję szkoły macierzystej i przekazać negatywną opinie o zachowaniu ucznia;
  3. zobowiązać rodziców (opiekunów) ucznia do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu zniszczonego przez ucznia sprzętu (mienia);
  4. powiadomić dyrektora szpitala sanatoryjnego i wnioskować o karne wydalenie z sanatorium (z pełnymi konsekwencjami dotyczącymi danego ucznia).

3.Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

4.Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o udzielonej karze.

5.Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

6.Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Poprawiony (poniedziałek, 12 marca 2018 21:33)

 
Powiaty