Procedury


Procedury dotyczące dyscypliny w szkole sanatoryjnej

Uczniowie naszej szkoły są zobowiązani do wypełniana zadań związanych z obowiązkiem szkolnym. Mają zatem obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych podzielonych na zajęcia lekcyjne i wychowawcze. Zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch 3 - godzinnych cyklach lekcyjnych, z przerwami międzylekcyjnymi.
Zalecamy, aby uczniowie zabierali ze sobą komplet podręczników potrzebnych na cały blok lekcji, a w czasie przerw przebywali w pobliżu swojego pomieszczenia klasowego lub świetlicy, nie przechodzili na inne piętra i do pokojów.

Niedopuszczalne jest:

 • używanie telefonów komórkowych na zajęciach szkolnych,
 • samowolne opuszczanie budynku sanatoryjnego,
 • oddalanie się od swojej klasy lub grupy podczas zorganizowanego spaceru lub wycieczki .

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania.

O kryteriach ocen z poszczególnych przedmiotów informują nauczyciele na pierwszej lekcji.

W przypadku, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze w szkole sanatoryjnej i sanatorium tzn.:

 • nie uczestniczy w zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia;
 • wulgarnie odnosi się do rówieśników oraz nauczycieli, wychowawców i pozostałego personelu;
 • przejawia zachowania agresywne;
 • wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji (narusza zasady współżycia społecznego, systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego);
 • nie wykonuje i nie stosuje się do poleceń personelu;
 • nie przestrzega obowiązującej dyscypliny
  będą wszczęte odpowiednie procedury postępowania dyscyplinującego zgodne z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich:

Na wniosek nauczyciela lub wychowawcy dyrektor może:

 • telefonicznie lub pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów;
 • telefonicznie lub pisemnie powiadomić dyrekcję szkoły macierzystej i przekazać negatywną opinie o zachowaniu ucznia;
 • nałożyć inną stosowną karę;
 • zobowiązać rodziców (opiekunów) ucznia do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu zniszczonego przez ucznia sprzętu (mienia);
 • powiadomić dyrektora szpitala sanatoryjnego i wnioskować o karne wydalenie z sanatorium (z pełnymi konsekwencjami dotyczącymi danego ucznia).

Przypominamy,
że wszystkich uczniów niezależnie od wieku, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. W przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy lub spożywa alkohol stosowane będą procedury zgodne z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ostrzegamy, że w Polsce karalne jest:

 • posiadanie każdej ilości środków odurzających
 • wprowadzanie do obrotu w/w środków
 • udzielanie ich innej osobie,
 • ułatwianie lub umożliwianie oraz nakłanianie do ich użycia

Informujemy że,
w każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, zawiadamiamy policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17-sty rok życia, policję lub prokuratora.
W przypadku, gdy uczeń spotkał się z przejawami agresji lub przemocy winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę lub dyrekcję szkoły.