Podkarpackie Regulamin

Regulamin


REGULAMIN PRACY SZKOŁY

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin pracy szkoły, zwany dalej regulaminem, określa warunki zachowania porządku i dyscypliny pracy wszystkich pracowników szkoły.

§ 2

Kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą wobec wszystkich zatrudnionych nauczycieli i nie nauczycieli jest dyrektor szkoły.

§ 3

Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy, Karty Nauczyciela.

 

Rozdział II Prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy
§ 4

Pracodawca zobowiązany jest do:

 • zapoznania pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywa-nia pracy, uprawnieniami oraz niniejszym regulaminem,
 • organizowania pracy w sposób, który zapewnia pracownikowi uzyskanie wy-sokich efektów pracy przy wykorzystaniu kwalifikacji i umiejętności pracownika,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, kierowania ich na obowiązkowe badania lekar-skie, eliminowania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy,
 • terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
 • umożliwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju zawodowego,
 • dokonywania obiektywnej i rzetelnej oceny ich pracy,
 • tworzenia warunków właściwej współpracy pracowników,
 • przeciwdziałania wszelkim przejawom mobbingu.

§ 5

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

 • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku, przestrzeganie tajemnicy służbowej, nieujawnianie spraw uznanych za poufne,
 • sumienne i dokładne wykonywanie poleceń przełożonych, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ich uzupełnianie, dbanie o stały rozwój własny,
 • dbałość o właściwe stosunki ze współpracownikami i przełożonymi,
 • dbanie o należyty stan miejsca pracy i powierzone mienie,
 • właściwe prowadzenie wymaganej dokumentacji.

§ 6

 1. Pracodawca ma obowiązek przedstawienia pracownikowi umowy i określenia jej warunków.
 2. Umowę o pracę pracodawca powinien wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
 3. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie, nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:
  • terminach wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • czasie pracy i sposobie jego rozliczania,
  • prawie do urlopu wypoczynkowego i o wymiarze tego urlopu,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 7

Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest do:

 • przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,
 • wypełnienia kwestionariusz osobowy oraz dołączyć do niego trzy fotografie,
 • przedłożyć świadectwa i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • przedłożyć, nie później niż 5 dni od podjęcia pracy, świadectwo pracy wystawione przez poprzednich pracodawców.


Rozdział III. Struktura i zadania kadry kierowniczej oraz pracowników administracji
 
§ 8

 1. Kadrę kierowniczą szkoły stanowią:
  1) dyrektor szkoły
  2) wicedyrektorzy szkoły
  3) kierownicy wychowania

§ 9

Do zadań administracji szkolnej należy:

 • programowanie i organizowanie działalności szkoły, w tym osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły,
 • prowadzenie niepedagogicznej dokumentacji szkolnej,
 • obsługa finansowa szkoły,
 • planowanie i realizacja budżetu szkoły.

Rozdział IV. Czas pracy
§ 10

 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
 2. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:
  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
  • inne czynności i zajęcia wynikające ze statutowych zadań szkoły,
  • czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) wynosi:
  • 18 godzin dla nauczyciela
  • 24 godziny dla wychowawcy pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych,
  • 30 godzin dla nauczyciela bibliotekarza.
 4. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego jest niższy niż obowiązkowy wymiar godzin, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

§ 11

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może obniżyć nauczycielowi obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, na czas określony lub do odwołania, ze względu na dosko-nalenie się, pracę naukową lub wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzą-cy lub nadzorujący szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy.
 2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nie może powodować zmniejszenia wynagrodzenia nauczyciela ani ograniczenia jego uprawnień.
 3. Nauczyciel korzystający z obniżenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru pracy, nie może wykonywać zajęć ponadwymiarowych. Zakaz ten nie dotyczy nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.

§ 12

 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. W szczególnych warunkach, gdy wynika to z organizacji szkoły lub gdy nauczyciel dokształca się albo wykonuje ważne zadania społeczne, dyrektor może ustalić na-uczycielowi czterodniowy tydzień pracy.
 2. Za zajęcia dydaktyczne wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczycielowi przysłu-guje inny dzień wolny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może otrzymać za pracę w dniu wolnym dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Za pracę w święto, przypadające między dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przy-padkach zamiast dnia wolnego nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

§ 13

Dyrektor i wicedyrektorzy mają obniżony wymiar obowiązkowych tygodniowych zajęć dydaktycznych, zależnie od wielkości i typu szkoły.

§ 14

 1. zasem pracy pracowników niebędących nauczycielami jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy.
 2. Czas pracy pracowników administracji i obsługi wynosi 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo.
 3. Pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
 4. Za pracę w dniu wolnym pracownikowi przysługuje inny dzień wolny.

Rozdział V. Nieobecności i zwolnienia od świadczenia prac
§ 15

 1. Pracownik jest zobowiązany powiadomić dyrektora lub sekretariat szkoły o niemożliwości stawienia się do pracy. Powiadomienie powinno nastąpić już pierwszego dnia nieobecności lub nie później niż w dniu następnym.
 2. Niedotrzymanie tego terminu jest usprawiedliwione, jeśli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie miał możliwości zawiadomienia o przyczynie nieobecności.
 3. Pracownik zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy:
  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
  • decyzja państwowego inspektora sanitarnego w razie konieczności odosob-nienia pracownika w związku z kwarantanną,
  • oświadczenie pracownika w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, 
  • imienne wezwanie pracownika do stawienia się w sądzie, prokuraturze, administracji rządowej lub samorządowej i innych uprawnionych organach,
  • oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej zakończonej na mniej niż 8 godzin przed rozpoczęciem pracy,
  • zaświadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi. 
 4. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
  • 2 dni – w razie ślubu pracownika, urodzenia się dziecka, zgonu lub pogrzebu małżonka lub najbliższego członka rodziny,
  • 1 dnia – w razie ślubu dziecka pracownika lub zgonu dalszego członka rodziny albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika.
 5. Pracownikowi wychowującemu dziecko (dzieci) w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku 2 dni wolne od świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 6. Jeśli pracownik korzysta już ze zwolnienia od pracy, np. z powodu urlopu wypoczynkowego lub z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia okolicznościowe.

§ 16

 1. Pracownik może być zwolniony od świadczenia pracy przez pracodawcę na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub osobistych, które wymagają za-łatwienia w godzinach pracy.
 2. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, o ile odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nad-liczbowych.

Rozdział VI. Urlopy pracownicze

§ 17

Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela 

§ 18

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku, wliczając w to wy-nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe.

§ 19

Za zgoda dyrektora nauczycielowi przysługuje urlop płatny oraz świadczenia dla dalszego kształcenia.

§ 20

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi pracownikowi udziela się urlopu bezpłatnego w następujących sytuacjach:

 • w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy,
 • dla umożliwienia wykonywania mandatu posła, senatora lub radnego,
 • w celu podnoszenia kwalifikacji lub udziału w szkoleniach – za zgodą pracodawcy,
 • na okres skierowania do pracy za granicą,
 • na czas pełnienia funkcji związkowej z wyboru. 

§ 21

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony przysłu-guje urlop dla poratowania zdrowia.
 2. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia reguluje ustawa – Karta Nauczyciela 

§ 22

Pracownik niebędący nauczycielem ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w kodeksie pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Rozdział VII. Postępowanie w związku z podejrzeniem o nadużywanie alkoholu
lub innych substancji o działaniu odurzającym
§ 23

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania trzeźwości w miejscu pracy.
 2. Obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem trzeźwości ciąży na pracodawcy.
 3. Na teren szkoły zabrania się wstępu pracownikom po spożyciu alkoholu zarówno w celu świadczenia pracy, jak i w okresie przebywania pracownika na urlopie lub w trak-cie usprawiedliwionej nieobecności.
 4. Pracownik ma prawo zażądać pobrania krwi w celu określenia stanu trzeźwości.
 5. Koszty badania stanu trzeźwości ponosi pracodawca.
 6. W przypadku stwierdzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, pracow-nika obciąża się kosztami badania.

§ 24

Używanie, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków w miejscu pracy jest zabronione i sta-nowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Rozdział VIII. Wypłata wynagrodzenia za pracę
§ 25

 1. Nauczycielowi wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z góry w pierwszym dniu miesiąca, a jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wy-płacane jest w dniu następnym.
 2. Składniki wynagrodzenia, których wysokość określa się po wykonaniu pracy wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.
 3. Wynagrodzenie dla pozostałych pracowników wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie, a jeśli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wypłata następuje w dniu poprzednim.
 4. Wynagrodzenie zostaje przekazane na wskazane przez pracownika konto bankowe.

§ 26

Z wynagrodzenia potrąceniu podlegają:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne będące skutkiem kar porządkowych w wysokości do 20% uposażenia zasadniczego,
 • inne należności, na których potrącenie pracownik wyraził zgodę.

§ 27

Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy sta-nowi dobro osobiste pracownika, objęte tajemnicą.

Rozdział IX. Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 28


Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 29

Pracodawca obowiązany jest do:

 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
 • wydawania pracownikom przysługującej im odzieży roboczej i wskazania miejsca na przechowywanie tej odzieży.

§ 30

 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie prze-pisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o ewentualnych zagroże-niach i ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracownik powinien ukończyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.
 4. Czas szkolenia z zakresu bhp jest wliczany do czasu pracy.

§ 31

Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział X. Wyróżnienia i nagrody
§ 32

 1. Pracownikom wyróżniającym się inicjatywą, szczególnie wzorowym wykonywaniem obowiązków i osiąganiem wysokich efektów mogą być przyznawane nagrody pieniężne. 
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. Odpis decyzji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych pracownika.

Rozdział XI. Dyscyplina pracy
§ 33


Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchy-bienie godności nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ustawie - Karty Nauczyciela.

§ 34


Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, nieprzestrzeganie ustalonej organizacji lub ła-manie przepisów bhp, nauczycielom wymierza się kary porządkowe na zasadach określo-nych w ustawie – Kodeks Pracy. 

§ 35

Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanym upomnieniem bądź naganą jest w szczególności:

 • niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność, nadmierne spóźnienia dezorganizujące pracę,
 • nieinformowanie o niebezpiecznych warunkach pracy lub niestosowanie się do zasad i przepisów bhp,
 • opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia,
 • działania dezorganizujące i utrudniające wykonywanie obowiązków innym pracownikom,
 • naruszenie tajemnicy danych osobowych pracowników lub uczniów.

Rozdział XII. Prace wzbronione kobietom
§ 36


Nie wolno zatrudniać kobiet, szczególnie kobiet w ciąży, przy pracach w warunkach określo-nych w przepisach jako prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet.

Rozdział XIII. Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi
§ 37

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedo-puszczalna.

§ 38

 1. Pracownicy muszą być równo traktowani w zakresie:
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • warunków zatrudnienia,
  • awansowania,
  • nagradzania i karania,
  • dostępu do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn wymienionych w ust. 1  jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji gorzej niż inni pracownicy.

§ 39

Dyskryminowanie pośrednie ma miejsce wówczas, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionych przyczynami określonymi w ust 1. Przejawem dyskryminowania jest także:

 • zachęcanie innych do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • zachowanie naruszające godność albo upokarzające pracownika.

§ 40

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o pod-łożu seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, a naruszające jego godność.

§ 41

 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.
 2. Wynagrodzenie takie musi obejmować wszystkie składniki wynagrodzenie, a także inne świadczenia związane z pracą.

§ 42

W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca oraz pracownicy zobowiązani są do prze-strzegania następujących zasad:

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest szanować przekonania światopoglądowe, religijne i polityczne innych pracowników oraz przestrzegać ich prawa do prywatności.
 2. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są z szacunkiem traktować każdego pracownika.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego lub seksualnego dręczenia pracowników.
 4. Każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu, szykanowaniu lub naruszeniu godności pracowników.
 5. Zakazane jest używanie obraźliwego języka w stosunku zarówno do pracodawcy, jak i pracowników.
 6. Szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów, opinii i uwag na temat warunków i zasad organizacji pracy lub na inne, dowolne tematy.

Rozdział XIV. Postanowienia końcowe
§ 43

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach pracowniczych w godzinach pracy.

§ 44

Regulamin został zatwierdzony po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 45

Organ prowadzący szkołę ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§ 46

Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od podania go do wiadomości pracowników.
 

Poprawiony (środa, 22 września 2010 07:59)

 
Powiaty