Podkarpackie Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin działalności Rady


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  • Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
  • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
  • Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
  • Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady.
  • Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady.
  • Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Rady.
 2. Rada może wybrać spośród swoich członków sekretarza.
 3. Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa § 21 Statutu.

§ 2

 1. W skład rady i jej organów wchodzą nauczyciele, o których mowa w § 19 ust. 1  Statutu.
 2. W posiedzeniach Rady może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora, pracownik organu nadzoru pedagogicznego nad Szkołą, a także przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę.
 3. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć ich udział  do wskazanych punktów obrad.
 4. Posiedzenie Rady jest protokołowane.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 6. Przepisy ust.2 – 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

§ 3

 1. Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu Szkoły.
 2. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu Rady lub posiedzeniu komisji dokumentują swój udział podpisem na liście osób wchodzących w skład Rady ( komisji ).
 3. Nauczyciela są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych w trakcie prac Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 4

 1. Rada działa na posiedzeniach oraz przy pomocy swoich organów.
 2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:

1) Przewodniczący,
2) komisje – o ile zostaną utworzone.

§ 5

 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  • przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,
  • podpisuje uchwały Rady,
  • podpisuje, wraz z protokolantem, protokoły z posiedzenia Rady.
 3. Do realizacji zadań o których mowa w ust.2 pkt 1-3, Przewodniczący może upoważnić Wicedyrektora Zespołu, o czym powiadamia Radę na piśmie.


§ 6

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. W pracach Rady stosuje się następujące procedury głosowania:
  1) przez aklamację,
  2) przez głosowanie jawne,
  3) głosowanie tajne.
 3. Uchwały są podejmowane, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6 w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie przez aklamację można stosować wyłącznie w sprawach proceduralnych, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie obsadzenia stanowisk kierowniczych w Zespole oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.
 6. Głosowanie tajne przeprowadza się także  w innej sprawie, na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym, według zasad przewidzianych w ust. 1.
 7. Przepisy ustępu 1-5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.

§ 7

 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się” mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia zachowania quorum (minimalnej frekwencji).
 2. Jeżeli pełny skład Rady (komisji) stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza frekwencje członków Rady przynajmniej równą  pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu Rady (komisji).

§ 8

 1. Głosowanie przez aklamacje przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. Głosowanie jawne przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybierana spośród członków Rady uczestniczących posiedzeniu.

§ 9

 1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą posiedzenie.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza 3 – osobowa komisja skrutacyjna.


Rozdział 2

Posiedzenia Rady – zagadnienia szczegółowe

§ 10

 1. Załatwienie sprawy należącej do zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania podczas posiedzenia Rady.
 2. Rada dokumentuje swoje czynności, w tym te, o których mowa w ust. 1, w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych  w § 16 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).

§ 11

 1. Posiedzenia Rady są organizowane:
  1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  2) w celu podsumowania semestralnych i rocznych zajęć szkolnych,
  3) w innych przypadkach z inicjatywy Przewodniczącego,
  4) w miarę bieżących potrzeb.
 2. W sytuacji o jakiej mowa w ust. 1 pkt. 4, posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Przewodniczący, w miarę organizacyjnych możliwości, pozytywnie załatwia wniosek lub inicjatywę o zorganizowanie posiedzenia Rady.
 4. Członkowie Rady popierający inicjatywę zorganizowania posiedzenia Rady, potwierdzają to poparcie własnoręcznym podpisem.

§ 12

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku posiedzenia oraz zawiadomienia członków Rady o terminie posiedzenia – ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku posiedzenia.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się również do wymienionych w § 11 ust.2, podmiotów występujących o zorganizowanie posiedzenia Rady.
 3. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku posiedzenia Rady dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia
 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienia można dokonać najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia (posiedzenie nadzwyczajne).
 5. Informację o posiedzeniu Rady umieszcza się również na terenie Szkoły w miejscach zapewniającym zapoznanie się z nią wszystkich zainteresowanych.

§ 13

 1. Rada zatwierdza porządek posiedzenia.
 2. Głosowanie w sprawie porządku posiedzenia odbywa się po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności.
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, członkowie  Rady mogą zgłaszać  propozycje co do porządku posiedzenia, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i 3.
 4. Propozycje wymienione w przepisie poprzedzającym oraz innego rodzaju wnioski formalne poddawane są pod głosowanie Rady.
 5. W nadzwyczajnych przypadkach Przewodniczący może zaproponować zmianę zatwierdzonego porządku posiedzenia. Przepis ust. 4  stosuje się odpowiednio.

§ 14

 1. Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać
  1) numer, datę, i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),
  3) listą członków Rady (z podziałem na obecnych i nieobecnych, jako załącznik)
  4) zatwierdzony porządek obrad,
  5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i ustalonych wniosków,
  7) podpisy Przewodniczącego i protokolanta,
 2. Protokół posiedzenia udostępnia się członkom Rady do wglądu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia.
 3. Każdy z członków Rady ma prawo zaznajamiać się z treścią protokołu posiedzenia i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
 4. Uwagi o jakich mowa w ust. 3, można zgłaszać w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu posiedzenia do wglądu.  Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.
 5. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady.
 6. Posiedzenia Rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały Rady – arabskimi.
 7. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.


§ 15

 1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole posiedzenia Rady uchwały wymienione w §16, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, a zawierających w szczególności:
  1) tytuł uchwał,
  2) podstawę prawną,
  3) tekst uchwały,
  4) podpis Przewodniczącego.
 2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
  1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
  2) daty podjęcia uchwały
  3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Parafrazy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 16

 1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:
  1) opinii związanych z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole,
  2) wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego,
  3) Statutu lub zmian Statutu oraz wystąpienia z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty uchylającej w całości Statut, lub niektóre jego postanowienia,
  4) Regulaminu,
  5) delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych,
  6) o których mowa w § 18 ust. 2.
 2. Rada może postanowić o sporządzenie uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.
 3. Integralną część uchwał o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 4 stanowią załączniki, zawierające uzasadnienie ich podjęcia.

§ 17

 1. Projekt uchwały sporządzonej w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:
  1) Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady albo specjalnie do tego powołana komisja – z zastrzeżeniem pkt. 2,
  2) specjalnie do tego powołana komisja – w przypadku projektów uchwał, o jakich mowa w §16 ust. 1 pkt 1 i 2,  jeśli te uchwały dotyczą Dyrektora.
 2. Projekt uchwały o której mowa w przepisie poprzedzającym powinien, z zastrzeżeniem ust. 3,  znajdować się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Projekt uchwały przygotowanej na nadzwyczajne posiedzenie Rady powinien znajdować się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej w momencie otwarcia takiego posiedzenia.

Rozdział 3

Komisje Rady
§ 18

 1. Do pomocy w realizacji swoich zadań, a w szczególności do przygotowania materiałów na posiedzenie Rady, Przewodniczący może powoływać stałe lub doraźne komisje.
 2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
 3. Do Przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące Przewodniczącego.

Rozdział 4

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
§ 19

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna. Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 20

Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rymanowie Zdroju uchwalony w dniu 21 czerwca 1995r.
 

 
Powiaty