Podkarpackie Statut podstawówka

Statut podstawówka

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Grzegorzewskiej

w Rymanowie Zdroju

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju jest publiczną szkołą podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Rymanowie Zdroju przy ul. Leśnej 4

3. Szkoła nosi imię: Marii Grzegorzewskiej

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Grzegorzewskiej w Rymanowie Zdroju i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy Szkoła Podstawowa

6. Szkołę prowadzi Samorząd Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

§ 2

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Grzegorzewskiej w Rymanowie Zdroju będąca integralną częścią Zespołu Szkół Specjalnych;

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej;

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły: nauczycieli i wychowawców;

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który bazuje na podstawie programowej;

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

12) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

14) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia;

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, wynikających z jego uwarunkowań chorobowych;

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów;

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

9) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych;

10) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;

11) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała;

13) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;

14) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;

15) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku;

16) rozwijanie umiejętności asertywnych;

17) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

18) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

19) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;

20) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym;

21) integrację uczniów niepełnosprawnych.

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole.

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia od chwili przyjazdu ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;

4) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych;

6) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;

7) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;

8) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

9) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem .

3. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły - będący jednocześnie dyrektorem ZSS

2) rada pedagogiczna - będąca jednocześnie radą ZSS

3) samorząd uczniowski - będący jednocześnie samorządem ZSS

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;

8) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

9) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

10) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

11) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

12) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

   13) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów          

     tygodniowego rozkładu zajęć;

14) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

§ 12

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13
 
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie przebywający na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym.
 2. Zasady działania samorządu uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski     i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a  w szczególności  dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak prawo do:
  1. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. organizacji życia szkolnego, umożliwiajacych zachownie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  4. redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. organizowania działalności kulturalnej,oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
  6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

                                                                                                                                § 14

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

                                                                      

                                                                                                                                        § 15

W rozwiązywaniu sporów ostateczne decyzje podejmuje dyrektor.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania oraz uczestniczą w zajęciach zespołu zajęć pozalekcyjnych.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 16,gdy na leczeniu przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi, 12 gdy są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 16 uczniów.

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 16 wychowanków.

6. Podstawową jednostką organizacyjną specjalnego zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych jest grupa wychowawcza.

7. Do celów organizacyjnych przyjmuje się następujący podział i liczbę uczniów w grupach wychowawczych:

a) chorych leżących do 12

b)chorych chodzących do 16

§ 17

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych określa uchwała organu prowadzącego.

§ 18

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 19

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 20

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 21

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnichokreśla rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 22

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia.

3.Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

§ 23

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła może podejmować współpracę z różnymi organizacjami, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy stanu zdrowia uczniów.

§ 24

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.);

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej;

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek;

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi.

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 25

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 26

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko kierownika wychowania. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa kierownika wychowania rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 27

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;

3) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla;

4) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami;

5) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

6) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;

7) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły;

8) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznegoszkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych;

9) współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

3. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy .

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 28

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania;

3) właściwie organizować proces nauczania;

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania;

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy;

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności;

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów;

9) indywidualizować proces nauczania;

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§ 29

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

5) udzielanie informacji bibliotecznych;

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

§ 30

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 31

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są informowani o postępach dziecka podczas pobytu w szkole szpitalnej i jego zachowaniu.

§ 32

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim zbadaniu przez lekarza

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest kierownik wychowania lub dyrektor.

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE SZKOŁY

 § 33

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie przyjeżdżający na leczenie w szpitalach uzdrowiskowych.

§ 34

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);

15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 § 35

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 § 36

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania ;

5) uczęszczania na zajęcia Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych;

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

10) dbania o piękno mowy ojczystej;

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.;

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających;

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu;

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;

17) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym):

a) tylko w czasie przerw między zajęciami,

b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób rejestrowanych,

.

 § 37

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

3) dyplom uznania,

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 § 38

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły:
 1. upomnienie słowne przez nauczyciela oraz wychowawcę;
 2. upomnienie pisemne w dzienniku lekcyjnym/, zajęć wychowawczych;
 3. nagana wychowawcy klasy, grupy;
 4. nagana dyrektora szkoły.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

§ 39

O wyjazd karny ucznia występuje dyrektor szkoły do lekarza prowadzącego na wniosek rady pedagogicznej, gdy w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 40

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 41

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ 8

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 42

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:

 1. wspieranie uczniów we wszechstronnym i samodzielnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;
 2. diagnozowanie aktywności, postaw i osiągnięć oraz potrzeb edukacyjnych uczniów;
 3. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 4. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju w ramach rewalidacji dziecka przewlekle chorego;
 5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 6. upowszechnianie osiągnięć uczniów;
 7. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 8. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej;

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zawartych w planach wynikowych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie turnusowej oceny z zachowania według przyjętych wcześniej form i skali
 4. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 5. Ze względu na specyfikę szkoły sanatoryjnej nie włącza się do oceniania wewnątrzszkolnego zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów klasyfikacyjnych oraz ustalania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  § 43

  1. Nauczyciele oceniają na bieżąco osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów według kryteriów zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.
  2. Przedmiotowy system oceniania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.
  3. W ocenianiu obowiązuje:
   1. ocena opisowa i cząstkowa w formie punktów w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej
   2. ocena cyfrowa w klasacj IV - VIII szkoły podstawowej 
   3. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej - uchylono

  § 44

  1. W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
   1. sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie),
   2. umiejętności matematycznych( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, podstawowe wiadomości geometryczne)
   3. umiejętności społecznych
   4. umiejętności przyrodniczych,
   5. umiejętności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, technicznych)
   6. Bieżące postępy uczniów w klasach I – III mierzy się za pomocą ocen. Opis ocen przedstawia tabela nr 1

  Tabela nr 1. Opis skali punktowej w klasach I – III szkoły podstawowej

  Liczba punktów Opis
  6 - celująca Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki, pracujesz samodzielnie
  5 - bardzo dobra Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce
  4 - dobra Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie   można lepiej
  3 - dostateczna Osiągasz wyniki zadowalające. Musisz aktywniej pracować.
  2 – dopuszczająca Niestety osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Pracuj więcej i systematycznie.
  1 - niedostateczna Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Dołóż wszelkich starań, aby było lepiej.
  1. W klasach IV – VIIIszkoły podstawowej obowiązuje następująca skala ocen:
   1. stopień celujący – 6;
   2. stopień bardzo dobry – 5;
   3. stopień dobry – 4;
   4. stopień dostateczny – 3;
   5. stopień dopuszczający – 2;
   6. stopień niedostateczny – 1,
  1. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania oceny, której mowa w ust. 3 pkt 1- 6 przedstawia tabela 2.

  Tabela 2. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania poszczególnej oceny

  OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

  OCENA

  Uczeń sprawnie stosuje opanowane wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. celująca

  Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.

  bardzo dobra

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych

dobra

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności

dostateczna

Uczeń posiada umiejętności i wiadomości typowe – konieczne

dopuszczająca
Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych niedostateczna
 1. Dopuszcza się w skali ocen bieżących stosowanie znaków plus (+) i minus (-).
 2. Bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym

§ 45

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 1. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania, uwzględniające wymagania programowe oraz specyfikę danego przedmiotu.
 2. Ocenie bieżącej podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1. pisemne:
   1. krótki sprawdzian osiągnięć z najwyżej trzech ostatnich lekcji – kartkówka - trwający 10-15 minut;
   2. długi sprawdzian osiągnięć z działu programu, trwający do 45 minut
   3. ustne, sprawdzające osiągnięcia z najwyżej trzech ostatnich lekcji
   4. praktyczne sprawdzające umiejętności takich jak: obserwacja, korzystanie z materiałów źródłowych, posługiwanie się mapą, posługiwanie się przyrządami itd.
  2. Przy ocenianiu poszczególnych osiągnięć z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  3. Dokonując oceny wiadomości i umiejętności uczniów nauczyciel powinien wziąć pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przywiezione przez ucznia oraz wydolność wysiłkową każdego z nich.

§ 46

 1. Kryteria przyznawania ocen za osiągnięcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz metody sprawdzania osiągnięć są podawane do wiadomości uczniów na początku każdego turnusu.
  1. Dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) ocena jest jawna i umotywowana.
  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dodatkowo pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.
  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  4. Informacja o bieżących ocenach uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób:
   1. wpisy do dzienniczków, indeksów i zeszytów przedmiotowych,
   2. udostępnienie prac pisemnych ucznia do wglądu na terenie szkoły
   3. udzielanie informacji telefonicznej lub listownej w wyjątkowych sytuacjach lub na życzenie.
    1. karty szkolnych osiągnięć ucznia w klasach I – III szkoły podstawowej;
    2. zaświadczenia z ocenami cząstkowymi w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
  1. Informacja o osiągnięciach szkolnych przekazywana jest do szkół macierzystych w następującej formie:

  § 47

  1. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o długim sprawdzianie pisemnym wraz z zakresem treści programowej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem tego sprawdzianu.
  2. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom najwyżej trzy długie sprawdziany pisemne przekraczające zakres treści programowej trzech ostatnich lekcji.
  3. W ciągu dnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego długiego sprawdzianu pisemnego.
  4. Ustalenia zawarte w pkt. 3. nie dotyczą sprawdzianów powtórzeniowych przełożonych na prośbę uczniów lub w uzgodnieniu z nimi.
  5. Uczeń ma prawo być zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania osiągnięć
   w następny dzień po nieobecności trwającej co najmniej trzy dni.
  6. Nauczyciel odnotowuje brak zadania znakiem „bz.”. Trzy znaki „bz.” są równoważne z oceną niedostateczną.
  7. Krótkie odpowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel znaczy znakiem plus (+) w dzienniku. Trzy znaki „+”są równoważne z oceną bardzo dobrą.
  8. Nauczyciel motywuje uczniów do pracy poprzez:
   1. pochwałę bezpośrednio udzieloną uczniowi;
   2. pochwałę wychowawcy klasy udzieloną wobec całego zespołu klasowego;
   3. pochwałę wobec rodziców (opiekunów);
   4. list gratulacyjny lub dyplom.
  9. Nauczyciel ma obowiązek ocenić sprawdziany pisemne w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia po ich napisaniu przez uczniów.
  10. Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi.

   § 48

   1. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia osiągnięć programowych na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
   2. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności lub innych przyczyn losowych nie miał możliwości zdobycia ocen za swoje osiągnięcia, nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi zadania obowiązkowe i określa termin ich zaliczenia.
   3. Uczeń, który został zobowiązany do zaliczenia zadań i bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do ich zaliczenia otrzymuje automatycznie oceną niedostateczną.
   4. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu podstawowym wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

   § 49

   Kryteria ustalania oceny z zachowania.

    

   1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

   1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
    1. punktualne przychodzenie na zajęcia także po zabiegach leczniczych,
   2. usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach z powodu specjalistycznych badań., niedyspozycji, choroby, przebywania na przepustce itd.,
   3. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, systematyczne, przygotowywanie się do nich,
   4. pilność, dokładność, sumienność w nauce,
   5. wykorzystywanie czasu na uzupełnianie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniem na leczeniu poza środowiskiem rodzinnym,
   6. pracę nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym i społecznym,
   7. rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień,
   8. odpowiedzialność za własne postępowanie i zachowanie zespołu klasowego czy grupy wychowawczej
   9. godzenie nauki z obowiązkami i zajęciami pozalekcyjnymi,
   10. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (dyżur w klasie, czytanie lektur, pomoc kolegom w nauce, odrabianie zadań i inne),
   11. pełnienie funkcji w klasie, grupie wychowawczej,
   12. udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
   13. współudział w organizowaniu imprez szkolnych i ogólnosanatoryjnych,
   14. redagowanie gazetek szkolnych,
   15. pełnienie dyżurów klasowych, w grupie wychowawczej, w jadalni.
   16. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
    1. dbałość o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlic, sypialń, pomieszczeń zabiegowych, otoczenie Szpitala Uzdrowiskowego,
    2. praca na rzecz klasy, grupy, szkoły, Szpitala Uzdrowiskowego,
    3. szanowanie rzeczy własnych, należących do innych osób oraz będących własnością Zespołu Szkół Specjalnych lub Szpitala Uzdrowiskowego.

3.Dbałość o honor i tradycje szkoły;

 1. godne reprezentowanie klasy, szkoły, grupy wychowawczej, Szpitala Uzdrowiskowego na zewnątrz;
 2. szanowanie tradycji, symboli, dorobku szkoły oraz pomnażanie go.
 3. Dbałość o piękno mowy ojczystej, kultura słowa, unikanie arogancji, wulgaryzmów.
 4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
  1. przestrzeganie zasad higieny, przepisów BHP oraz zaleceń lekarskich,
  2. dbałość o własne zdrowie, przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom,
  3. przeciwstawianie się agresji słownej i fizycznej (udział w bójkach, kłótniach itd. )
  4. dbanie o odpowiedni i estetyczny strój, noszenie obuwia zastępczego.
 5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
  1. stosowanie form grzecznościowych,
  2. kulturalne zachowanie się w szkole, poza szkołą, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas zabiegów, badań lekarskich, w kontaktach z młodszymi i starszymi kolegami,
  3. uczciwość, prawdomówność, przeciwstawianie się kłamstwu, oszustwom i kradzieży.
 6. Okazywanie szacunku innym osobom:
  1. szanowanie własnej i cudzej pracy,
  2. kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą nz zajęciach pozalekcyjnych, podczas zabiegów, badań lekarskich w kontaktach z młodszymi istarszymi kolegami
  3. pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym, chorym.

   § 50

   1. W klasach I - III oraz w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej   obowiązuje następująca skała ocen z zachowania:
   2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
    1. stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
    2. przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,
    3. aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
    4. troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
    5. nie ulega nałogom,
    6. dba o kulturę słowa,
    7. dba o zdrowie własne i innych,
    8. przestrzega higieny osobistej,
    9. nosi zmienne obuwie,
    10. z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły,
    11. właściwie odnosi się do kolegów,
    12. jest tolerancyjny,
    13. szanuje godność osobistą ludzi,
    14. frekwencja bez zastrzeżeń, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
    15. reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach poza szkołą itp.
    16. jest organizatorem imprez organizowanych przez szkołę, klasę oraz bierze udział w samopomocy koleżeńskiej,
    17. opiekuje się młodszymi
    18. posiada pochwały i uzyskuje dyplomy z różnych imprez.
   3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1. osiąga bardzo dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości,
    2. aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,
    3. systematycznie przygotowuje się do nich,
    4. godzi naukę z obowiązkami i zajęciami pozaszkolnymi,
    5. cechuje go wysoka kultura osobistą,
    6. szanuje własną i cudzą pracę,
    7. szanuje rzeczy własne i należące do innych osób,
    8. bierze udział w imprezach szkolnych, w samopomocy i redagowaniu gazetek,
    9. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
    10. reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach na terenie szkoły,
    11. jest pilny, dokładny, sumienny w nauce,
    12. wykorzystuje czas na uzupełnienie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniu na leczeniu,
    13. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i służby zdrowia, koleżankom i kolegom.
   4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1. osiąga dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości
    2. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczy,
    3. jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce,
    4. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
    5. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
    6. troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
    7. dopuszcza się do spóźnień i nieobecności usprawiedliwionych
    8. bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.
    9. prezentuje godny sposób bycia i kulturę słowa,
    10. wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,
    11. dba o zdrowie własne i innych,
    12. przestrzega higieny osobistej,
    13. nosi zmienne obuwie,
    14. nie ulega nałogom,
    15. właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
    16. jest tolerancyjny,
    17. szanuje godność osobistą ludzi,
    18. potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody,
    19. dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
   5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:

                                     1.przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce,

                                     2.może mieć oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału,

                                     3.systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

                                     4.w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

                                     5.troszczy się o mienie szkoły i jej wygląd,

                                     6.frekwencja - w miarę poprawna, dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień w turnusie,

                                     7.bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,

                                     8.prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa (czasami mogą mu się zdarzyć wpadki),

                                     9.stara się wykazywać uczciwością i reagować na zło,

                                   10.dba o zdrowie własne i innych,

                                   11.nie ulega nałogom,

                                   12.stara się przestrzegać higieny osobistej,

                                   13.stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły,

                                   14.stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą ludzi,

                                   15dopuszcza się 3 uwagi w zeszycie uwag.      

        6.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
 2. mało systematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 3. wagaruje,
 4. jest mało sumienny w nauce,
 5. biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 6. nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień ,
 7. nie troszczy się o mienie szkoły,
 8. ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w turnusie i liczne spóźnienia,
 9. nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
 10. jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń,
 11. popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły,
 12. nie dba o kulturę osobistą ani o higienę,
 13. nie przestrzega zmiany obuwia,
 14. ulega nałogom,
 15. nie dba o zdrowie własne i innych.
 16. ma ponad 5 uwag w zeszycie uwag oraz innych dokumentach szkolnych.

  7.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
 2. dokonuje kradzieży, drastycznie narusza godność osobistą innej osoby,
 3. stwarza zagrożenie dla siebie lub innych członków społeczności szkolno - wychowawczej,
 4. pali papierosy, pije alkohol,
 5. ucieka z lekcji, demoralizuje młodszych kolegów,
 6. niszczy mienie Szkoły lub Szpitala Uzdrowiskowego,
 7. arogancko się zachowuje, używa wulgaryzmów,
 8. nie wykonuje poleceń kadry dydaktycznej i medycznej,
 9. ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki,
 10. notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, wychowawcze,
 11. posiada bardzo liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag,
 12. nie dba o kulturę osobistą i higienę

8.Wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach i zasadach oceniania bezpośrednio po przyjeździe do Szpitala Uzdrowiskowego.

9.Wychowawcy klas pod koniec turnusu wystawiają oceny z zachowania w porozumieniu z wychowawcami grup.

§ 51

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Ustalając ocenę z zachowania ucznia wychowawca klasy bierze pod uwagę:
  1. opinię nauczycieli
  2. opinię służby zdrowia
  3. opinie klasy na temat ocenianego ucznia
  4. samoocenę ucznia.

§ 52

 1. 1.Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
 2. 2.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii to:
  1. 1)prezentowana wiedza,
  2. 2)umiejętność zastosowania podanych wiadomości w życiu,
  3. 3)zainteresowanie przedmiotem,
  4. 4)stosunek do przedmiotu,
  5. 5)pilność i systematyczność,
  6. 6)postawa
 3. 3.Ocenianiu podlegają:
  1. odpowiedzi ustne
  2. wypowiedzi pisemne – sprawdziany,
  3. aktywność w katechezie,
  4. zaangażowanie w przygotowanie oprawy liturgicznej,
  5. prace plastyczne o treści religijnej,
  6. postawa uwzględniająca wartości chrześcijańskie,
  7. systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu.
 4. 4.Zasady oceniania na lekcjach religii to:
  1. 1)obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania
  2. 2)jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia,
  3. 3)instruktywność - wskazanie na występujące braki,
  4. 4)mobilizacja do dalszej pracy.
 5. 5.Przy stawianiu ocen z religii uwzględnia się 6- stopniową skalę ocen
  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
  2. nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę dodatkową, która pochodzi z różnych źródeł,
  3. posiadaną wiedzę religijną łączy z postawą chrześcijańską,
  4. wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
  5. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

                  1.opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności okreslonych programem katechezy

                 2.sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

                 3.chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie,

                 4.chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia itp.),

                 5.zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,

                  6.przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

8. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 1. dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,
 2. wykazuje postawę nie budzącą zastrzeżeń,
 3. uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,
 4. nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie do której stara się być przygotowany,
 5. wykonuje zadania, które nie budzą zastrzeżeń np.: starannie prowadzone zeszyty.

9.Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,
 2. nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem,
 3. nieregularnie uczęszcza na katechezę,
 4. wykonuje zadania budzące zastrzeżenia np.: niestaranne prowadzenie zeszytu.
 5. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 6. posiada niewystarczającą wiedzy religijnej,
 7. proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,
 8. niechętnie bierze udział w katechezie,
 9. ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 10. 10Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 11. ma poważne braki z zakresu podstawowej wiedzy religijnej,
 12. wykazuje postawę sprzeczną z zasadami chrześcijańskimi.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

Poprawiony (środa, 19 lutego 2020 12:45)

 
Powiaty