Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne etap I

Zamówienie publiczne etap I

Jednostka Organizacyjna ogłasza przetarg na „Wykonanie .....- etap I” . Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, roboty budowlane - Numer ogłoszenia: xyz - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009. 

Adres do kontaktu : Adres, adres ..., woj. podkarpackie, tel. 123456 

Dokumentacja zamówienia publicznego (do pobranie w formacie PDF): 

  • OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
  • Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
  • Załącznik nr 2 do SIWZ  - Przedmiar robót
  • Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.)
  • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat…
  • Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz: OFERTA
     

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 10:37)

 
Powiaty